میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی

عنوان خدمت: اعطای تسهیلات صندوق رفاه

کد خدمت:18041282000

فرایند خدمت: مراجعه به سامانه

عنوان خدمت: اطلاع رسانی اخبار فرهنگی و نشر خبرنگاران فرهنگی، کرسی های آزاد اندیشی و اطلاع رسانی

کد خدمت:17041274103

فرایند خدمت: مراجعه به سامانه

عنوان خدمت: برگزاری جشنواره ها و مسابقات مانند جشنواره حرکت

کد خدمت:17021274100

فرایند خدمت: مراجعه به سامانه

 

عنوان خدمت: پشتیبانی و صدور مجوز فعالیت در نشریات دانشجویی

کد خدمت: 17021274101

شرح خدمت:  

در این خدمت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺷﻤﺎره. 10552. 11/. ﻣﻮرخ. 27/6/86 صادر می گردد.

مستندات مورد نیاز:

1- تکمیل فرم 1و2 صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی

 

قوانین و مقررات:

۱- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺷﻤﺎره. 10552. 11/. ﻣﻮرخ. 27/6/86

پاسخ به سوالات متداول:

مراحل دریافت مجوز نشریات دانشگاهی چگونه است؟

1-هر دانشجو یا عضو هیات علمی به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی می تواند در خواست مجوز نشریه را داشته باشد.

2- دانشجو باید حداقل دو ترم تحصیلی و 28 واحد درسی را گذرانده باشد.

3-شرکت در دوره های آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره

4-درخواست مجوز از کمیته ناظر بر نشریات

 

مدت زمان انجام خدمت:

نامحدود

 

هزینه های مورد نیاز برای انجام خدمت:

ندارد

 

مسئول اصلی ارائه خدمت:

سرکار خانم اعظم عسگری

شماره تماس:  08636541540  داخلی 2

 

مراحل گردش کار:

1-مراجعه به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و دریافت فرم شماره 1 و 2

2 -تکمیل فرم برای تاییدیه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

فرم شماره 1 شامل مشخصات نشریه، نام، زمینه انتشار، و ترتیب انتشار - مشخصات صاحب امتیاز و مدیر مسؤل و سردبیر است.

فرم شماره 2 شامل استعلام انضباطی و آموزشی متقاضیان است که پس از تاییدیه نهایی از کمیته انضباطی و آموزش دانشکده به امضاء اعضاء کمیته ناظر می رسد.

-3اخذ مجوز نشریه

فرم درخواست مجوز نشریه

 

 

 

 

عنوان خدمت:بازگشت به تحصیل

کد خدمت:18041269101

فرایند خدمت: مراجعه به سامانه