معرفی

تعداد بازدید:۱۶۸۹

 

 

امور محوله هیأت ممیزه دانشگاه تفرش به شرح ذیل می باشد: 

1- دریافت مدارک تبدیل وضعیت وارتقاء اساتید وآماده سازی آنها جهت بررسی درکمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه 

2- برگزاری و تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی هفتگانه هیات ممیزه

3- اعاده پرونده های تبدیل وضعیت ویا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب درکمیسیون‌ها به دانشکده، پردیس و یا واحد مربوطه

4- آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب درکمیسیون‌ها)  جهت بررسی درشورای هیات ممیزه دانشگاه

5- ارسال پرونده های تبدیل وضعیت درصورت تصویب (به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) به هیات اجرائی جذب دانشگاه 

6- تنظیم صورجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه