انتصابات جدید در دانشگاه

۰۷ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰ کد : ۵۴۰۹ رویدادها
تعداد بازدید:۶۱۸
دکتر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه تفرش طی احکامی دکتر علی کاظمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق را به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و دکتر محمد جواد عبدالهی فرد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق را به مدت دو سال به سمت سرپرست گروه مهندسی الکترونیک منصوب و طی نامه ای از زحمات دکتر آرش کریمخانی مدیر گروه سابق مهندسی الکترونیک و همچنین دکتر علی مددی مدیر گروه سابق مهندسی کنترل دانشکده برق تشکر و قدردانی نمودند.

( ۸ )

نظر شما :