ریاست دانشگاه

تعداد بازدید:۲۳۶۸

جناب آقای دکتر سهیل واشقانی فراهانی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک