معرفی افراد

تعداد بازدید:۱۴۶۰

مدیر حوزه ریاست

سرکار خانم مهندس اعظم عسکری            

شماره تماس:    08636241222 و 08636227385 و 08636227659

شماره نمابر :    08636227814                                          

پست الکترونیکی:     riasat@tafreshu.ac.ir