گزارش تصویری از دانشگاه

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۷:۱۷ ۵۸
زمینن چمن مصنوعی دانشگاه
دیوار یادمان خیرین دوم شهریور
دریاچه مصنوعی دانشگاه شهریور95
دریاچه مصنوعی دانشگاه دوم شهریور
میدان شماره2
میدان شماره2
میدان شماره2
میدان شماره2
زمین گلف دانشگاه
مهمانسرای دانشگاه
میدان ورودی شهرک
میدان اندیشه استاد سحاب 1
عکس دریاچه 3
عکس دریاچه 2
کتابخانه قلم چی
سالن گردهمایی مرحوم کاریابی
دریاچه مصنوعی دانشگاه چهارم خرداد
دانشکده مهندسی
دانشکده علوم
عکس دریاچه8مرداد
میدان اندیشه استاد سحاب
دریاچه مصنوعی دانشگاه دی ماه
دریاچه مصنوعی دانشگاه ۲۴ آذرماه
اولین روز برفی دانشگاه ۱۶آذر ۹۴
یادمان شهدای گمنام دانشگاه
دریاچه مصنوعی دانشگاه
قرائت خانه قلم چی
سر درب دانشگاه
پارکینگ مسقف دانشگاه
محوطه دانشگاه
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) دانشگاه
نمای کلی دانشگاه
موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
میدان اندیشه استاد سحاب
میدان اندیشه استاد سحاب
بارش برف در خوابگاه ها
بارش برف در دانشگاه
دانشگاه  در روز برفی
دانشگاه در روز برفی2
دانشگاه در روز برفی
بلواردانشگاه
پارک دانشجو
دانشکده فنی