گزارش تصویری از دانشگاه

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۵۷
دانشکده فنی
پارک دانشجو
بلواردانشگاه
دانشگاه در روز برفی
دانشگاه در روز برفی2
دانشگاه  در روز برفی
بارش برف در دانشگاه
بارش برف در خوابگاه ها
میدان اندیشه استاد سحاب
میدان اندیشه استاد سحاب
موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
نمای کلی دانشگاه
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) دانشگاه
محوطه دانشگاه
پارکینگ مسقف دانشگاه
سر درب دانشگاه
قرائت خانه قلم چی
دریاچه مصنوعی دانشگاه
یادمان شهدای گمنام دانشگاه
اولین روز برفی دانشگاه ۱۶آذر ۹۴
دریاچه مصنوعی دانشگاه ۲۴ آذرماه
دریاچه مصنوعی دانشگاه دی ماه
میدان اندیشه استاد سحاب
عکس دریاچه8مرداد
دانشکده علوم
دانشکده مهندسی
دریاچه مصنوعی دانشگاه چهارم خرداد
سالن گردهمایی مرحوم کاریابی
کتابخانه قلم چی
عکس دریاچه 2
عکس دریاچه 3
میدان اندیشه استاد سحاب 1
میدان ورودی شهرک
مهمانسرای دانشگاه
زمین گلف دانشگاه
میدان شماره2
میدان شماره2
میدان شماره2
میدان شماره2
دریاچه مصنوعی دانشگاه دوم شهریور
دریاچه مصنوعی دانشگاه شهریور95
دیوار یادمان خیرین دوم شهریور