گزارش تصویری از دریاچه مصنوعی دانشگاه

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۱۰
دریاچه مصنوعی دانشگاه شهریور۹۵
دریاچه مصنوعی دهم آبان
دریاچه مصنوعی دهم آبان ۹۵