گزارش تصویری از دریاچه مصنوعی دانشگاه

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۱۰
دریاچه مصنوعی دهم آبان ۹۵
دریاچه مصنوعی دهم آبان
دریاچه مصنوعی دانشگاه شهریور۹۵