یادمان شهدای گمنام در دانشگاه

۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ۳
یادمان شهدای گمنام
نمای کلی یادمان
یادمان دو شهید گمنام