یادمان شهدای گمنام در دانشگاه

۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ۳
یادمان دو شهید گمنام
نمای کلی یادمان
یادمان شهدای گمنام